Yuri Suyama

1-43-12
Tomigaya, Shibuya-ku
Tokyo 151-0063, Japan
info@suyama-d.com

Kasetsu Performance: ki wo kaite mori wo tsukuru
Kasetsu Performance: ki wo kaite mori wo tsukuru
Kasetsu Performance: ki wo kaite mori wo tsukuru
Kasetsu Performance: ki wo kaite mori wo tsukuru
Kasetsu Performance: ki wo kaite mori wo tsukuru
Kasetsu Performance: ki wo kaite mori wo tsukuru
Kasetsu Performance: ki wo kaite mori wo tsukuru
Kasetsu Performance: ki wo kaite mori wo tsukuru
Kasetsu Performance: ki wo kaite mori wo tsukuru

Kasetsu Performance:
ki wo kaite mori wo tsukuru
@ Hara Museum of Contemporary Art
2012. 11.17