Yuri Suyama

1-43-12
Tomigaya, Shibuya-ku
Tokyo 151-0063, Japan
info@suyama-d.com

13 gatsu jyo-he, Ezzell
13 gatsu jyo-he, Ezzell
13 gatsu jyo-he, Ezzell
13 gatsu jyo-he, Ezzell

13 gatsu jyo-he, Ezzell
Text: Kaori Komori
Artwork: koji Suzuki
Publisher: ecrit
Aug, 2008