Yuri Suyama

#103, 1-17-14
Nakamachi, Setagaya-ku
Tokyo 158-0091, Japan
info@suyama-d.com


"Art & Fashion" that change me
Author: Nakako Hayashi, Mizuki Takahashi, Yayoi Kojima,
Ritsuko Takahashi, Tomoko Yabumae
Editing: Kotaro Okazawa
Cover Art work: Daijiro Ohara
Cover Photo: Katamura Fumihito
Publisher: PARCO Publishing
Feb, 2013