Yuri Suyama

#103, 1-17-14
Nakamatchi, Setagaya-ku
Tokyo 151-0063, Japan
info@suyama-d.com

Kage oi no machi
Kage oi no machi
Kage oi no machi

Kage oi no machi
Text: Sakurako Takeyachi
Artwork: Fuko Ueda
Publisher: ecrit
June, 2007