Yuri Suyama

#103, 1-17-14
Nakamachi, Setagaya-ku
Tokyo 158-0091, Japan
info@suyama-d.com

monkicho2015-01
monkicho2015-02
monkicho2015-03
monkicho2015-04
monkicho2015-05
monkicho2015-06
monkicho2015-07
monkicho2015-08
monkicho2015-09
monkicho2015-10
monkicho2015-11
monkicho2015-12
monkicho2015-13

monkicho 2015-16 A/W
Photo: Risaku Suzuki
Model: Fumiyo Ikeda, Yumiko Funaya
Publisher: mina perhonen
July, 2015