Yuri Suyama

1-43-12
Tomigaya, Shibuya-ku
Tokyo 151-0063, Japan
info@suyama-d.com

portolano
portolano

portolano
Author: Keijiro Suga / Hifumi Hayashi / Tomohiko Kiyooka / Keita Hatooka / Shino Kuraishi
Publisher: Sayusha
Photo: Fumihito Katamura
December, 2011