Yuri Suyama

#103, 1-17-14
Nakamatchi, Setagaya-ku
Tokyo 151-0063, Japan
info@suyama-d.com

Sora to Ki to
Sora to Ki to
Sora to Ki to
Sora to Ki to
Sora to Ki to

Sora to Ki to
Text: Hiroshi Osada
Artwork: Rieko Hidaka
Publisher: ecrit
Nov, 2007