akashi—testaments“akashi—testaments”
at Museum of Contemporary Art Tokyo
Catalogue
at Aomori Museum of Art
Artists: Keizo Kitajima, Koh Seung Wook, Shigeyuki Toshima, Chikako Yamashiro
Photograph: Keiko Sasaoka
Texts: Lee Chong Hwa, Shino Kuraishi, Akihito Yasumi and Shigemi Takahashi
Publisher: INSCRIPT
November, 2021