Tsukiji Akashi-cho Town of Kiyokata Kaburagi

“Tsukiji Akashi-cho Town of Kiyokata Kaburagi”
at The National Museum of Art, Tokyo
November, 2020