Photography? End?

“Photography? End?”
Kazuyoshi USUI, Naruki OSHIMA, Yuki ONODERA, Ken KITANO, Risaku SUZUKI, Miki NITADORI, Yuji HAMADA
Interview: Mitsuhiro Wakayama
Published by Magic Hour Edition
May, 2022