TATSUAKI KURODA Exhibition

“TATSUAKI KURODA”
Photograph: Tadayuki Minamoto
at Museum “EKi” KYOTO
September, 2017