“Michikake-no-Sukima”

“Michikake-no-Sukima”
Author: Aiko Miyanaga
Publisher: Ohara Museum
April, 2018