“Art & Fashion” that change me

“‘Art & Fashion’ that change me”
Author: Nakako Hayashi, Mizuki Takahashi,
Yayoi Kojima, Ritsuko Takahashi and Tomoko Yabumae
Editing: Kotaro Okazawa
Cover Artwork: Daijiro Ohara
Cover Photo: Katamura Fumihito
Publisher: PARCO Publishing
February, 2013