Elein’s Diary

“Elein’s Diary”
Author: Elein Fleiss
Publisher: Adachi Press
March, 2020