“Festival MANAZURU Sculpted Strones”

“Festival MANAZURU Sculpted Strones”
Catalogue
Artists: Hossein Golba, Rieko Otake, Sachi Hasegawa, Tatsuo Kawaguchi, Keizo Tawa, Leiko Ikemura, Satoshi Hirose, Taro Kitagawa, Atsuya Tominaga, Kota Kinutani, Atsuhiko Misawa
Text: Tsutomu Mizusawa
Photogtaphs: Tadasu Yamamoto
Edit: Koko Okano, Nao Amino
March, 2022