Dokonimo zokusanai watashi

“Dokonimo zokusanai watashi”
Author: Leiko Ikemura
Publisher: Heibonsha
January, 2019