Madokara Kenchiku wo Kangaeru

“Madokara Kenchiku wo Kangaeru”
Author: Taro Igarashi+Koji Ichikawa
Publisher: Shokokusha
July, 2014