monkicho 2015–16 A/W

“monkicho 2015–16 A/W”
minä perhonen
Model: Fumiyo Ikeda, Yumiko Funaya
Photograph: Risaku Suzuki
June, 2015