portolano

“portolano”
Author: Keijiro Suga, Hifumi Hayashi, Tomohiko Kiyooka,
Keita Hatooka and Shino Kuraishi
Cover Photo: Fumihito Katamura
Publisher: Sayu-sha
December, 2011