Pasta de maita Kutsu

“Pasta de maita Kutsu”
Author: Sumoguri Shun
Art Work: Tento Mishima
Publisher: minatonohito